Stenhammars köttrasbesättning

Besättningen består av tre delar och är under uppbyggnad men kommer fullt utbyggd omfatta:

A. Avelsbesättning Simmental ca 80 kalvningar
B. Avelsbesättning Röd Angus ca 40 kalvningar
C. Bruksbesättning Angus x Simmental, hybrid  ca 55 kalvningar
D. Bruksbesättning Simmental x Angus, hybrid  ca 25 kalvningar
E. Korsningsbesättning Angus x Simmental och Simmental x Angus ca 100 kalvningar

Sando av Storegård

 

A. Avelsbesättning Simmental

Syfte:

 • Bedriva avel på en Simmentalko som väl lämpar sig som moder vid framtagande av ett hybridmoderdjur. Rasens starka egenskaper som hög tillväxt och framförallt höga avvänjningsvikter sätts i fokus i avelsarbetet.

Uppgift:       

 • Vara rekryteringsunderlag till bruksbesättningen Simmental.
 • Ta fram avelstjurar att säljas som ettåriga avelstjurar till självrekryterande korsningsbesättningar.
 • Ta fram rekryteringsdjur till egna besättningen.

Avelsmaterial:

 • Besättningen är uppbyggd av 18 olika kolinjer.
 • Besättningen betjänas av tre stamtjurar där minst två av dessa skall vara individprövade.

Avelsarbete:

 • Besättningen är ansluten till KAP och gällande hälsoprogram. Alla djur vägs vid födelse, 200 dagar samt vid 365 dagars ålder.
 • Ambitionen är att årligen seminera 20 % av hondjuren.
 • Årligen skicka 1 – 2 tjurkalvar till individprövning.
 • Mål att kunna sälja 70 % av födda tjurkalvar som brukstjurar till självrekryterande korsningsbesättningar.
 • Rekrytering, årligen byta ut 20 % av hondjuren.
 • Årligen producera ca 40 hondjur till bruksbesättningen.
 • Funktionell exteriör mycket viktig vid selektering. Klövstatus noteras på varje djur. Juver och juverformen beaktas mycket i avelsarbetet.
 • Djurens storlekstyp 7,5-8,5
 • Kornas mjölkanlag stor betydelse vid selektering. Djurens maternella värde för tillväxt till 200 dagar tas stor hänsyn till.
 • Kor med kalvningsintervall på högst 12 mån prioriteras.

B. Avelsbesättning Röd Angus

Syfte:

 • Avelsarbetet med Angusdjuren inriktas på att ta stor hänsyn till för rasen starka egenskaper som lätta kalvningar, vitala kalvar, bra grovfoderomvandling. Vidare ytterligare förbättra rasens redan stora fördelar vad gäller köttkvalitet.

Uppgift:

 • Förse bruksbesättningen Simmental med förstklassiga avelstjurar och för avsalu.
 • Ta fram avelstjurar för avsalu till självrekryterande korsningsbesättningar eller till renrasiga besättningar.
 • Skapa underlag för rekrytering inom egna besättningen.

Avelsmaterial:

 • Rasen är relativt ny i landet varför hondjuren representeras av flera olika importerade embryokombinationer.
 • För att snabbt komma upp i antal på röd Angus har ett antal högklassiga svarta Angus inköpts. Dessa och dess avkommor betäcks konsekvent med röda Angustjurar.
 • Hondjuren betjänas av två stamtjurar. På sikt skall även denna vara individtestad.

Avelsarbete:

 • Besättningen ansluten till KAP och gällande hälsoprogram. Samtliga djur vägs vid födelse, 200 dagar samt vid 365 dagars ålder.
 • Årligen skicka en tjurkalv till individprövning.
 • Kartlägga djurens genstatus vad gäller marmorering och mörhet. Stor hänsyn till köttkvalitetsegenskaper i avelsarbetet.
 • Funktionell exteriör mycket viktig i selekteringsarbetet. Klövstatus noteras på samtliga djur. Stor hänsyn till juver och juverform i avelsarbetet.
 • Djurens storlekstyp 6,0 – 7,0.
 • Rekrytering 20 %.
 • Kor med kalvningsintervall på högst 12,0 mån prioriteras.

C. Bruksbesättning Simmental

Syfte:

 • Ta fram ett förstklassigt hybridmoderdjur som kan leva upp till begreppen stark exteriör, bra hållbarhet, lätta kalvningar, bra tillväxtanlag, höga avvänjningsvikter, alltid polled samt utmärkta anlag för bra köttkvalitet. En vuxenvikt på ca 700 kg eftersträvas.

Uppgift:

 • Producera hybridmoderdjur Röd Angus x Simmental till egna korsningsbesättningen och för avsalu antingen som avvanda dikalvar eller som dräktiga.
 • Ta fram tjurkalvar för avsalu som avvanda dikalvar eller till egen slaktuppfödning.

Djurmaterial:

 • Hondjuren är renrasiga Simmental rekryterade från egna avelsbesättningen.
 • Avelstjurarna är Röd Angus och i huvudsak rekryterade från egna avelsbesättningen.

Avelsarbete:

 • Även bruksbesättningen är ansluten till KAP och gällande hälsoprogram. Djuren vägs vid födelse och vid 200 dagar och i förekommande fall även vid 365 dagar.
 • Rekrytering 20 %. Alla utslagsdjur slaktas.
 • Utslagsorsaker: sviktande exteriör, sviktande produktion, förlängt kalvningsintervall.

D. Bruksbesättning Angus

Syfte:

 • Ta fram ett förstklassigt hybridmoderdjur. Bruksbesättningen Angus finns i första hand till för att kunna göra en jämförelse av hybridmoderdjuren i de två olika kombinationerna, Angus x Simmental eller Simmental x Angus.

Uppgift:

 • Producera hybridmoderdjur Simmental x Angus att användas i egna korsningsbesättningen.
 • Ta fram tjurkalvar för aveln som avvanda dikalvar eller till egen slaktuppfödning.

Djurmaterial:

 • Hondjuren är renrasiga Angus de flesta svarta.
 • Avelstjuren är Simmental rekryterad från egna besättningen.

Avelsarbete:

 • Bruksbesättningen ansluten till KAP och gällande hälsoprogram. Djuren vägs vid 200 dagar och i förekommande fall även vid 365 dagar.
 • Rekrytering 20 %. Alla utslagsdjur slaktas.
 • Utslagsorsaker sviktande exteriör, sviktande produktion, för lång kalvningsintervall.

E. Korsningsbesättning för produktion av treras.

Syfte:

 • Ta fram en slaktprodukt som ur kvalitetssynpunkt för konsumenten är bästa tänkbara. Produkten skall även för producenten ge produktionsekonomiska fördelar.

Uppgift:

 • Producera treraskorsningar för avsalu som dikalvar eller för vidareuppfödning inom egna besättningen.

Djurmaterial:

 • Hondjuren är korsning Röd Angus x Simmental eller Simmental x Angus, betäcks med Limousin (kvigor) och Charolais (kor).

Avelsarbete:

 • Besättningen ansluten till KAP bruks och gällande hälsoprogram.
 • Utslagsorsaker sviktande exteriör, sviktande produktion.
 • Ingen rekrytering efter förstakalvare sker från bruksbesättning Simmental.