Samarbete med SLU

Stenhammars gods har ett nära samarbete med SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet. Alla våra 300 kor av olika raser kan användas för studier i samarbete med SLU.

Samarbetet innebär att handledare och studenter kommer att utföra olika studier på besättningen. Det kan handla om avelsresultat, tillväxt, lämplig fodersammansättning, betets kvalitet och inverkan på tillväxt och djurhälsa, bästa korsningsraser m m. Studierna kommer att omfatta både vår besättning av Simmental-kor som Angus-kor, samt eventuella övriga raser och korsningar. Resultaten, i form av rapporter och examensarbeten, kommer att vara tillgängliga för alla som arbetar med betesdjur och avel.

Samarbetet är naturligtvis till stor nytta, hjälp och stimulans i vårt arbete på Stenhammar.

Fakta om Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Universitet med ansvar för areella näringar. Till skillnad från de flesta övriga statliga universitet och högskolor lyder SLU under jordbruksdepartementet.

SLU:s verksamhet regleras av förordning för Sveriges Lantbruksuniversitet. Huvudcampus finns på Ultuna, i södra Uppsala, men SLU har verksamhet i många delar av landet, till exempel i Umeå, Alnarp, Skinnskatteberg och Skara.

SLU administrerar yrkesexamina som agronom, jägmästare, veterinär, lantmästare, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör, hortonom, hippolog och skogmästare. På SLU finns även ett antal magisterutbildningar inom till exempel ekonomi, husdjursvetenskap och biologi.

www.slu.se