Historia

Den förste namngivne ägaren till Slädhammar, som på denna tiden var det officiella namnet hette Agmund Ulfsson.

Bland övriga ägare till Slädhammar under 13 – 1500-talen återfinner man namn som Djurhufvud, Geet, Arp och Sheringsdotter.

Johan Rosenhane (f.1611 – d.1661), friherre 1654, ärvde Slädhammar. Det var han som år 1658 byggde det nuvarande slottet, samtidigt ändrades namnet till Stenhammar.

Under 16 – 1700 talen ägs Stenhammar av släktena Ribbing och Falkenberg.

1809 säljs Stenhammar till en grosshandlare Anders Petter Söderberg som sägs utveckla lantbruket och anlägga vägar på godset.

Anders dotter Maria Charlotte ärver Stenhammar och gifter sig 1832 med Robert von Kraemer, landshövding i Uppsala län. Genom arvskifte övertar sonen Anders Robert von Kraemer Stenhammar år 1870.

Anders Robert von Kraemer, som 1892 blev hovmarskalk, lade mycket möda vid att förbättra godset. Han nyodlade, byggde vägar, dikade och lät bland annat anlägga de vackra ekbackarna runt slottet.

Donation till svenska staten

Då hovmarskalken A R von Kraemer och hans maka Henriette inte efterlämnade några barn beslöt hovmarskalken testamentera Stenhammar till svenska staten på vissa villkor.

Huvudvillkoret i denna donation lyder:

Efter min hustrus död skola samtliga hemman och hemmansdelar med tillhörande byggnader av staten varje gång på livstid utarrenderas på efterskrivna villkor åt någon svensk undersåte varande prins av det regerande konungahuset, vilken har eventuell arvsrätt till tronen.

Finnes vid något utarrenderingstillfälle någon svensk undersåte varande, eventuell arvsrätt till tronen ägande, prins av det regerande konungahuset, som är hertig av Södermanland, så äger han företrädesrätt till arrendet, om han eller hans målsman så önskar.

Arrendatorer

Prins Wilhelm, som uppfyllde dessa villkor och dessutom var hertig av Södermanland blev förste statsarrendatorn på Stenhammar.

Efter Prins Wilhelms död 1965 tillträdde dåvarande kronprinsen Carl XVI Gustaf arrendet.

I dag bedrivs modernt jord- och skogsbruk på egendomen. Liksom många större gods finns här även ett stort byggnadsbestånd (ett 150-tal byggnader) som kräver omfattande underhåll.

Ägare genom historien

1300 -1500 talet
Agmund Ulfsson
Släkten Djurhufvud
Släkten Geet
Släkten Arp
Släkten Sheringsdotter.

1600-1700 talet
Johan Rosenhane
Släkten Ribbing
Släkten Falkenberg

1800-1900 talet
Anders Petterson
Maria Charlotte von Kraemer
Anders Robert von Kraemer
Svenska staten (donation)

Arrendatorer (1900-2000 talet)
Prins Wilhelm
HM Kung Carl XVI Gustaf

Officiella visningar av egendomen förekommer ej.